Dokumendihaldusest on kirjutatud mitmeid häid ja õpetlikke raamatuid nii Eesti kui välismaiste dokumendihalduse spetsialistide poolt. Eestis tegutsedes on eelkõige vajalik end siiski kohalike olude ja kehtivate õigusaktidega kursis hoida, seega tasub kindlasti esmajoones just eesti autorite dokumendihalduse raamatud ette võtta. Kui pärast aga aega veel üle jääb, siis tasub vaadata ka välismaiseid.

Eelkõige tuleb dokumendihalduse seisukohast mainida kaht eesti autorit: Tiiu-Reet Kõrvenit ja Maila Kukke.

Oluline on jälgida ka raamatu väljaandmisaega, sest kui selles on juttu seadustest ja aktidest, siis need ju ajas muutuvad ja uuenevad, ning kursis peab olema just kõige värskematega. Nii ongi dokumendihalduse käsiraamatutest üldjuhul tehtud erinevatel aastatel uuestitrükke, lisandustega.

Dokumendihaldus: Ettevõtte haldus- ja personalidokumendid

Tiiu-Reet Kõrven

SISUTUTVUSTUS:
Tiiu-Reet Kõrven on kirjutanud artikleid ka meie blogisse ning sellest käsiraamatust leiavad vajalikku teavet dokumentide eduka haldamise kohta nii firmajuht, sekretär ja juhiabi kui ka personalijuht. Raamatust on abi ka sekretäride ja personalijuhtide koolitamisel.

Raamatu esimeses osas käsitletakse haldusdokumentide koostamist ja vormistamist. Siin on toodud:

  • ülevaade normdokumentidest, mis reglementeerivad dokumendihalduse põhiseisukohti,
  • ettevõttele vajalikud dokumendiplangid ja nende kujundamise põhimõtted,
  • dokumendirekvisiitide vormistamine ja dokumendile juriidilise jõu andmine,
  • haldusdokumentide vormistamise põhimõtted,
  • dokumendiringluse protseduurid.

Käsiraamatu teises osas kirjeldatakse personalidokumentide vormistamist töötaja tööleasumisest kuni töölepingu lõpetamiseni.
Raamatu koostamisel on lähtutud Eesti seadustest, standarditest, valitsuse määrustest ja praktilistest kogemustest. Esmakordselt on püütud personalidokumentide vormistamine viia kooskõlla.

Praktiline dokumendihaldus

Maila Kukk

SISUTUTVUSTUS:
See raamat aitab korraldada asjaajamist ning arhiivitööd nii, et see vastaks organisatsiooni vajadustele, tagades ladusa töökorralduse ja optimaalsed kulutused.

Raamatust leiate soovitused tänapäevase dokumendihalduse korraldamiseks, kehtivad õiguskeskkonna nõuded dokumendihaldusele, praktilised nõuanded asjaajamiskorra ja dokumentide loetelu koostamise kohta, soovitusi dokumentide loomiseks ja säilitamiseks ning arhiivi haldamiseks.